เสด็จประพาสต้น พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอ

ISBN:

Published: June 2009

Paperback

162 pages


Description

เสด็จประพาสต้น  by  พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอ

เสด็จประพาสต้น by พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอ
June 2009 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 162 pages | ISBN: | 6.67 Mb

หนังสือจดหมายเหตุประพาสตนนี เปนจดหมายเหตุเลาเรืองตามเสดจ พระบาทสมเดจฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประพาสหัวเมืองเมือรัตนโกสินทรศก 123 (พ.ศ. 2447) เรียกกันวา คราวเสดจประพาสตน นิยมวาสนุกกวาเสดจคราวอืน ๆ โดยมาก... บางสวนจากคำอธิบายโดยพระเจาบรมวงศMoreหนังสือจดหมายเหตุประพาสต้นนี้ เป็นจดหมายเหตุเล่าเรื่องตามเสด็จ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสหัวเมืองเมื่อรัตนโกสินทรศก 123 (พ.ศ.

2447) เรียกกันว่า คราวเสด็จประพาสต้น นิยมว่าสนุกกว่าเสด็จคราวอื่น ๆ โดยมาก... บางส่วนจากคำอธิบายโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เสด็จประพาสต้น":


vhtributeband.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us